ZAPYTANIA OFERTOWE aktualnie poszukujemy

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Cutter
maszyna do jednowarstwowego rozkroju tkaniny 1 szt.
Maszyny szwalnicze:
  • jednoigłowa maszyna stębnowa płaska 14 szt.
  • 2 jednoigłowa maszyna stębnowa 5 szt.
  • 3 maszyna szwalnicza długoramienna 1 szt.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:


    Płużnica, 17.02.2023
Dane identyfikacyjne zamawiającego:    
Nitex W.Mucha Spółka komandytowo - akcyjna    
87-214 Płużnica 58L    
NIP 8781798243; REGON 341343629    
     
     
     
     
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
cutter - maszyna do jednowarstwowego rozkroju tkaniny 1 szt.
     
   
Opis przedmiotu zamówienia:
cutter jednowarstwowy o minimalnym polu rozkroju 180 szer. x 240 dł. i cięciu podczas przesuwu oraz cięciu w ramkach
podajniku materiału minimum 80 kg
możliwości pracy z trzema narzędziami jednocześnie
systemie znakowania za pomocą otworów w zakresie wymiarowym od 0,5 mm do 5,5 mm (wiercenie/wybijak)
kamerze ułatwiającej pozycjonowanie głowicy, możliwości cięcia tkanin posiadających wzory
systemie znakowania wyciętych elementów wraz z drukarką etykiet
dodatkowym monitorem pozwalającym na lokalizację wykrojonych elementów (minimalna wielkość monitora 55")
możliwości zdalnej pomocy (serwisu)
sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie, wolny od wad, nie powystawowy, gotowy do użycia, spełniający wymogi bezpieczeństwa, posiadający wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie
 
gwarancja 12 miesiące
 
w ramach oferty instalacja sprzętu wraz z wdrożeniem i szkoleniami
 
realizacja zamówienia do końca kwietnia 2023 roku
     
     
Kryteria oceny ofert  
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena netto za zamówienie 70 pkt
2 termin realizacji 20 pkt
3 okres gwarancji 10 pkt
     
     
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
cena netto za zamówienie przyznaje się w skali od 0 do 70 pkt, oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 pkt., pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:
Pn = (Cmin/Cn)*70
Cmin - najniższa cena
Cn - cena oferty badanej
termin realizacji zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji w skali od 0 do 20 w następujący sposób:
termin realizacji 30.04.2023 - 0 punktów
termin realizacji 15.04.2023 - 10 punktów
termin realizacji 31.03.2023 - 20 punktów
 
okres gwarancji punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący sposób:
gwarancja w przedziale do 12 miesięcy - 0 punktów
gwarancja w przedziale powyżej 12 miesięcy - 10 punktów
     
     
Dodatkowe warunki udziału:
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których Oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
 
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg. dokumentu rejestrowego, osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy).
 
Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć Oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.
     
     
Termin składania ofert: Termin na złożenie oferty - do dnia 28 lutego 2023 roku, do godziny 15.00.
     
     
Ofertę należy złożyć w: w formie papierowej - 87-214 Płużnica 58L
w formie elektronicznej - nitex@nitex.net.pl
     
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
dane identyfikacyjne Oferenta (nazwę i adres)
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia
wartość netto oferty
     


     
     
    Płużnica, 17.02.2023
Dane identyfikacyjne zamawiającego:    
Nitex W.Mucha Spółka komandytowo - akcyjna    
87-214 Płużnica 58L    
NIP 8781798243; REGON 341343629    
     
     
     
     
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
1 jednoigłowa maszyna stębnowa płaska 14 szt.
2 jednoigłowa maszyna stębnowa 5 szt.
3 maszyna szwalnicza długoramienna 1 szt.
     
   
Opis przedmiotu zamówienia:
specyfikacja oferty 1. minimalne parametry maszyny
transport dolny ząbkowy, igłowy
automatyczne, elektromagnetyczne obcinanie nitki, podnoszenie stopki, mocowanie
minimalna prędkość maszyny 5000 obrotów na minutę
stół z blatem o wym. minimum 1060 x 500 mm
 
specyfikacja oferty 2. minimalne parametry maszyny
transport dolny ząbkowy, igłowy i stopkowy
minimalna długość ramienia 330mm
regulowany skok stopek w zakresie minimum do 9mm
minimalna wysokość podnoszenia stopki – 20mm
wyposażenie szyjące odpowiednie dla igieł Nm 110-140
duży chwytacz o osi poziomej
sprzęgło przeciążeniowe
długość ściegu do 9 mm
minimalna prędkość 3000 ściegów/min.
stół z blatem o wym. min. 1600 x 500 mm
automatyczne, elektropneumatyczne obcinanie nitki, podnoszenie stopki, mocowanie
automatyczne smarowanie ze wskaźnikiem poziomu oleju wraz z sygnalizacją świetlną lub dźwiękową w przypadku niskiego stanu
zintegrowane sterowanie
panel do obsługi, zmiany parametrów szycia
 
specyfikacja oferty 3. minimalne parametry maszyny
transport dolny ząbkowy, igłowy i stopkowy;
minimalna długość ramienia 700mm
regulowany skok stopek w zakresie minimum do 9mm
minimalna wysokość podnoszenia stopki – 20mm
minimalna grubość igły 180Nm
minimalna grubość nitki – 10Nm
duży chwytacz o osio pionowej
sprzęgło przeciążeniowe
długość ściegu do 12 mm
minimalna prędkość 3000 ściegów/min.
stół z blatem o wym. min. 1600 x 500 mm
automatyczne, elektropneumatyczne obcinanie nitki, podnoszenie stopki, mocowanie
automatyczne przejście przez szwy poprzeczne
automatyczne smarowanie ze wskaźnikiem poziomu oleju wraz z sygnalizacją świetlną lub dźwiękową w przypadku niskiego stanu
zintegrowane sterowanie
panel do obsługi, zmiany parametrów szycia
zintegrowane oświetlenie LED
sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie, wolny od wad, nie powystawowy, gotowy do użycia, spełniający wymogi bezpieczeństwa, posiadający wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie
 
gwarancja 12 miesiące
 
w ramach oferty instalacja sprzętu wraz z wdrożeniem i szkoleniami
 
realizacja zamówienia do końca kwietnia 2023 roku
     
     
Kryteria oceny ofert    
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena netto za zamówienie 70 pkt
2 termin realizacji 20 pkt
3 okres gwarancji 10 pkt
     
     
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
 
cena netto za zamówienie przyznaje się w skali od 0 do 70 pkt, oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 pkt., pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:
Pn = (Cmin/Cn)*70
Cmin - najniższa cena
Cn - cena oferty badanej
 
termin realizacji zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji w skali od 0 do 20 w następujący sposób:
termin realizacji 30.04.2023 - 0 punktów
termin realizacji 15.04.2023 - 10 punktów
termin realizacji 31.03.2023 - 20 punktów
 
okres gwarancji punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący sposób:
gwarancja w przedziale do 12 miesięcy - 0 punktów
gwarancja w przedziale powyżej 12 miesięcy - 10 punktów
     
     
Dodatkowe warunki udziału:
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których Oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
 
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
 
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg. dokumentu rejestrowego, osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy).
 
Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć Oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.
     
     
Termin składania ofert: Termin na złożenie oferty - do dnia 28 lutego 2023 roku, do godziny 15.00.
     
     
Ofertę należy złożyć w: w formie papierowej - 87-214 Płużnica 58L
w formie elektronicznej - nitex@nitex.net.pl
     
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
dane identyfikacyjne Oferenta (nazwę i adres)
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia
wartość netto oferty
     

© Copyrights Nitex 2016

realizacja 200procent